Wordpress Themes

منصور حکمت: بازخوانی کاپیتال، فوریه ۲۰۰۱

سمینار بازخوانی کتاب کاپیتال مارکس توسط منصور حکمت در فوریه ۲۰۰۱ ، چگونگی نگاه به این مهمترین اثر علمی “هزاره” و شیوه درک و فهم آن را به شیوه بسیار شایسته ای معرفی میکند. این سالها که نظر خواهی بی بی سی، مارکس را به عنوان صدر برجسته ترین متفکر و فیلسوف هزاره اعلام کرد و یونسکو در ژوئن سال ۲۰۱۳ دو اثر مهم ادبیات جنبش کمونیستی، کاپیتال و مانیفست کمونیست، را به عنوان آثار ماندگار و موثر در  “حافظه بشریت”  به رسمیت شناخته است، چگونگی بازخوانی کاپیتال و فهم و درک آن در مبارزه و مصاف عظیمی که بردگان سیستم و نظم سرمایه در سراسر جهان بر پا کرده و بطور پیوسته این نبرد اجتماعی را ادامه میدهند، از اهمیت فوق العاده ای برخوردار است. تایید رسمی نهادها و رسانه های جهان ما بر صحت پراتیکی اندیشه و اصول علم کمونیسم، برگزیدن و انتخاب این پرچم در ادامه رزم و جدال اجتماعی بر سر سرنوشت جامعه و تمدن بشری بسوی رهائی و آزادی از زنجیر و اسارت سرمایه داری را بیش از پیش ضروری تر کرده است.

برای مطالعه متن پیاده شده سخنرانی منصور حکمت در مورد بازخوانی کاپیتال مارکس، و گوش دادن به سخنرانی منصور حکمت  اینجا را کلیک کنید

 

 

محل نوشتن نظرات