Wordpress Themes

با احترام به دوران ۱۳۵۷

این روزها “طاهر احمدزاده” در سن ۹۶ سالگی از دنیا رفت. طبعا مرگ او که سه فرزندش مسعود و مجید و مجتبی در دو رژیم سلطنت و اسلامی به جوخه اعدام سپرده شدند و خود او نیز از “جور” رژیم اسلامی در امان نماند، موجب تاثر است. مرگ اتفاق مُهمی در سیر زندگی انسانها است. از این نظر زیر سایه بار سنگین عاطفی رفتن انسانها، بویژه برای نزدیکان و بستگان بیولوژیک آنها، اصولی نیست که درست در چنان لحظات حساس و سنگین از نظر احساس بین بازماندگان، به فروش “سیاست” روی آورد.

ادامه مطلب را بخوانید »

سفسطه کارشناسانه

یک نوشته و یک ترجمه را خواندم. متن ترجمه این عنوان را دارد:

“مارکس به قلم مارکس” که عنوان متن اصلی است از دو نفر به اسامی “کارل اریش فولگراف” و “یورگن یونگ نیکل”.  حسن مرتضوی این نوشته را ترجمه کرده است. ایشان توضیح داده اند که قرار بود این ترجمه را به عنوان “مقدمه” بر ترجمه فارسی جلد سوم سرمایه ( که خود حسن مرتضوی زحمت ترجمه آن را کشیده اند و از این نظر کاری بسیار پر ارج انجام داده اند) منتشرکنند، اما اضافه کرده اند، چون نسخه دست نویس خود مارکس برای جلد سوم کاپیتال هنگام ترجمه فارسی را در اختیار نداشتند و یا در دسترس نبود، عملا ترجمه نوشته دو نفر مذکور را جداگانه منتشر کرده اند. به نظر من پیوست نشدن نوشته “مارکس به قلم مارکس” به ترجمه فارسی جلد سوم کاپیتال، که پُر از پیشداوری غیر علمی و بعضا ناسالم در باره کاپیتال و جایگاه مارکس و انگلس در باره این اثر بزرگ است، را باید یک تصادف مُبارک توصیف کرد.

ادامه مطلب را بخوانید »

بستر اصلی شماره ۲۳، منتشر شد

برای دریافت این شماره نشریه، بر روی این سطر کلیک کنید